Jianping Li1, Qian Jiang2, Wei Chen2, Yumei Li3, Huaizhi Jiang4, Jinlong Huo5 and Qiaoling Zhang2*
Yang Liu1,2,3, Baimei Liu1,2,3, Chenchen Li1,2,3 and Meiwen An1,2,3,*
Zengwen Huang1,2, WuReliHazi Hazihan2*, Baheti Bodai2, Kadyken Rizabek3, Nuralieva Ulzhan3, Omarova Karlygash4, Juan Zhang1 and Yaling Gu1*

Pakistan Journal of Zoology

October

Vol. 52, Iss. 5, Pages 1631-2026

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe