Qingyue Han1, Ying Li1, Jichang Deng1, Kunxuan Huang1, Yanyang Yang1, Quanwei Li1, Zhuowei Zhang1, Na Qiao1, Yanju Ji2, Khalid Mehmood3, Sarfaraz Ali Fazlani4, Hui Zhang1 and Zhaoxin Tang1*

Pakistan Journal of Zoology

December

Vol. 54, Iss. 6, Pages 2501-3000

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe