Baoying Guo*1, Yu Chen1, Chuan Zhang2, Zhenming Lv1, Kaida Xu3, Hongling Ping4 and Huilai Shi4
Wang-Dui Basang1, Tian-Wu An2, Luo-Bu Danjiu3, Yan-Bin Zhu1, Shi-Cheng He3, Xiao-Lin Luo2, Wei-Wei Ni4, Xiao Wang4, Shu-Zhu Cheng4, Jian Wang4 and Guang-Xin E4,*
Yuan Li1, Liyan Zhang2, Karhoe Loh3, Ji Feng1, Xinqing Zheng1, Puqing Song1 and Longshan Lin1,*
Faiz Muhammad1,2, Canfeng Dou1, Zhen-ming Lü1,*, Li Gong1, Xun Du1 and Muhammad Shafi3
Peng Chen1,2, Zuhao Huang3,Chaoying Zhu1, Yuqing Han1, Zhifeng Xu1
Guanglong Sun1, Zhen Zhang1, Dongqin Zhao4, Gang Ge1 and Luzhang Ruan1*
Muhammad Umer Khan1,2*, Muhammad Farooq Sabar1, Atif Amin Baig3, Arif-un-Nisa Naqvi4 and Muhammad Usman Ghani1
Aiguo Zhou1,2, Di Sun1,2,Shulin Liu 1,2, Yongyong Feng1,2, Yue Zhang3
Yanfeng Chen4, Shaolin Xie1,2* and Jixing Zou1,2*

 

He Yujiao1,2, Xie Huichun1, Lin Gonghua2,3, ZhangTongzuo2,3, Su Jianping2,3 and Du Yurong1*

Pakistan Journal of Zoology

June

Vol. 54, Iss. 3, Pages 1001-1500

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe