Xiuqing Hao1, Zhe Hong2, Huili Gao1, Fumin Tian1, Hongke Zhang3, Yu Zhou3, Yuming Guo3, Guang Yang1,* and Bingyao Chen1,*
Minghao Gong1*, Shiliang Pang2, Zhongyan Gao2, Wanyu Wen1, Ling Zhang3, Gang Liu1, Huixin Li1, Fawen Qian4 and Wenfeng Wang2

Usman Ali1,2*, Basharat Ahmad1, Riaz Aziz Minhas1, Muhammad Kabir3, Muhammad Siddique Awan1, Liaqat Ali Khan1 and Muhammad Bashir Khan1

Pakistan Journal of Zoology

April

Vol. 55, Iss. 2, Pages 501-1002

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe