Qingyue Han1, Ying Li1, Jichang Deng1, Kunxuan Huang1, Yanyang Yang1, Quanwei Li1, Zhuowei Zhang1, Na Qiao1, Yanju Ji2, Khalid Mehmood3, Sarfaraz Ali Fazlani4, Hui Zhang1 and Zhaoxin Tang1*

Pakistan Journal of Zoology

February

Vol. 55, Iss. 1, Pages 1-500

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe