Wesam Hasan Mohamed Mady 1*, Bing Liu2, Dong Huang2, A. Arafa1, M.K. Hassan1, M.M. Aly1, Pucheng Chen2, Yongping Jiang2* and Hualan Chen2

Wesam Hasan Mohamed Mady1*, Bing Liu2, Dong Huang2, Abdel Satar Arafa1, Mohamed Khalifa Hassan1, Mona Mehrez Aly1, Pucheng Chen2, Yongping Jiang2* and Hualan Chen2

Yan-Guo Han1, Xiao-Li Peng1, Kai Li1, Yu-He-Tian Zhao1, Xun-Ping Jiang2, Guang-Xin E1, Yong-Ju Zhao1, Jun-Hua Ye3, Li Xu3, Qin-Tao Zhao3 and Yong-Fu Huang1,*
Yan-Guo Han1,2, Jun-Hua Ye1, Qin-Tao Zhao1, Yong-Jie Huang2, Kai Li2, Yong-Fu Huang2 and Li Xu1,*
Yan-Guo Han, Yu-Qing Han, Jia-Yuan Wu, Jia Guo, Ri-Su Na, Yan Zeng, Guang-Xin E, Yong-Ju Zhao and Yong-Fu Huang*
Yan-Guo Han, Jia-Yuan Wu, Ri-Su Na, Wei-Jiang Si, Yu-Qin Han, Yan Zeng, Yong-Ju Zhao and Yong-Fu Huang*

Pakistan Journal of Zoology

June

Vol. 54, Iss. 3, Pages 1001-1500

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe