Jianjun Fu1, Shili Liu2, 3, Wenbin Zhu1, Yongyi Jia2, 3, Lanmei Wang1, Yufen Yang4, Zhimin Gu2, 3*and Zaijie Dong1*

Pakistan Journal of Zoology

June

Vol. 53, Iss. 3, Pages 801-1200

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe