Simon Mwangi Kihu1*, George Chege Gitao1, Lily Caroline Bebora1, Njenga Munene John1, Gidraph Gachunga Wairire2, Ndichu Maingi1, Raphael Githaiga Wahome1, Davis Njuguna Karanja1, Julius Otieno Oyugi3, Ernest Lutomia3

Shengjie Zhou1,2, Pengfei Wang1,2, Chao Zhao1,2, Mingjun Fu3, Jian G. Qin4, Lihua Qiu1, Zhenhua Ma1, 4,* and Maoshang Lin1
Sheng Niu1, Ali-Raza Jahejo1, Fa-jie Jia1, Xin Li1, Guan-bao Ning1, Ding Zhang1, Hai-li Ma1, Wei-fang Hao2, Wen-wei Gao1, Yu-jun Zhao1, Shi-min Gao1, Jian-hui Li1, Gui-lan Li1, Fang Yan1, Rong-kun Gao1, Huan-chun Chen1,3 and Wen-xia Tian1,*
Jinfeng Liu1,2, Yanhong Cao3, Tong Feng1, Laiba Shafique1, Chan Luo1, Peng Zhu1,4,* and Qingyou Liu1,*
Ping Jiang1 , Zhihui Zhao1, 2, Xiaohui Li2, Mengyan Wang2, Lixin Xia2, Yang Cao3, Runjun Yang2 and Xibi Fang2*
Chuntao Li1, Hua Liu2, Jianqing Zhang1*, Jiaqiang Zhang1, Luming Dai1, Zhihuan Zhao1,Lizhou Fang1, Ling Liu1, Jingkui Shu1 and Jiagang Feng1

Tingting Li, Shuangshuang Geng, Long Xie, Huiyan Xu, Aolin Luo, Pengwei Zhao, Huan Yang, XingWei Liang, YangQing Lu, XiaoGan Yang* and KeHuan Lu*

Mahak Fatima1, Memoona Syed1, Rabia Zeeshan2, Farah Rauf Shakoori3, Naveed Shahzad4, Moazzam Ali1 and Zeeshan Mutahir1*
Maryam Yousaf1, Naveed Shahzad2, Zeeshan Mutahir1 and Moazzam Ali1*

Pakistan Journal of Zoology

December

Vol. 52, Iss. 6, Pages 2027-2426

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe