Xiaojie Ding, Xiling Sun, Zuien Wang, Qiusheng Zheng, Xiaofei Yu, Wenjin Hao, Kejun Wang, Wenjuan Xu and Zhengping Dong*
Sheng Niu1, Ali-Raza Jahejo1, Fa-jie Jia1, Xin Li1, Guan-bao Ning1, Ding Zhang1, Hai-li Ma1, Wei-fang Hao2, Wen-wei Gao1, Yu-jun Zhao1, Shi-min Gao1, Jian-hui Li1, Gui-lan Li1, Fang Yan1, Rong-kun Gao1, Huan-chun Chen1,3 and Wen-xia Tian1,*
Huanxin Zhang1,2, Hongshuo Tang3, Jun Chen1, Yu Zang1,2, Xuexi Tang1,2,* and Ying Wang1,2,*

Pakistan Journal of Zoology

June

Vol. 52, Iss. 3, Pages 825-1224

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe