Fukuan Du1,2, Yan Li2, Zhixin Wen1, Ruguo Chen1 and Pao Xu2*

Fukuan Du1,2, Yongkai Tang1, Juhua Yu1, Shengyan Su1, Fan Yu1, Jianlin Li1, Hongxia Li1, Meiyao Wang1 and Pao Xu1,2,*

Khan Sher1*, Muhammad Nisar2 and Muhammad Subhan1 

Hui-Ming Li1, Bi-Ze Yang1, Xue-Jun Jin1,2, Lin-Miao Li1, Hai-Ying Jiang1
Xiu-Juan Zhang1 and Jin-Ping Chen1*

Pakistan Journal of Zoology

October

Vol. 53, Iss. 5, Pages 1603-2000

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe