Sung Kwon Park1a, Jin Young Jeong2a, Eun Seok Cho3, Yong Dae Jeong3 and Chang Seok Park4*
Guang-Xin E1, Yong-Ju Zhao1, Yue-Hui Ma2, Ming-Xing Chu2, Jia-Hua Zhang1, Zhong-Quan Zhao1, Hui-Jiang Gao2, Huai-Zhi Jiang3, Di Liu4, Li Liu5, Yan-Bin Zhu6, Wang-Dui Basang6, Luo-Bu Danjiu7, Tian-Wu An8, Xiao-Lin Luo8, Shi-Cheng He7 and Yong-Fu Huang1,*
Hong Hu1, 2, Li Qian1, Yuanlang Wang1, Chaodong Wu1, Xiaodong Zhang1, Yueyun Ding 1*, Li Wang1, Xudong Wu1, Wei Zhang1, Dengtao Li1, Jian Ding1, Min Yang1 and Zongjun Yin1*
Zhen-Yang Wu1, Li Li1, Yu-Hua Fu2, Sheng Wang3, Qing-Ming An1, Xiao-Hui Tang4, Xiao-Yong Du3,5,* and Fei Zhou6,*

Pakistan Journal of Zoology

August

Vol. 54, Iss. 4, Pages 1501-2001

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe