Song Jiang1,2, Fa-lin Zhou3, Jian-hua Huang1, Qi-bin Yang1, Li-shi Yang1 and Shi-gui Jiang1,*
Chao Zhao1,2, Juan Feng1, Haidong Xu1, Lihua Qiu1,2,*, Qibin Yang1, Zhenhua Ma1 and Jian G. Qin3

Pakistan Journal of Zoology

December

Vol. 51, Iss. 6, Pages 1999-2399

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe