Ping Zhang1,2, Yabin Pu1, Yu Zhang2, Jia Chen2, Kunfu Wang3, Qian Li3, Yujiao Sun3, Yuehui Ma1, Shuqing Jiao2,* and Weijun Guan1,*

Pakistan Journal of Zoology

October

Vol. 51, Iss. 5, Pages 1599-1997

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe