Yan-Guo Han1, Xiao-Li Peng1, Kai Li1, Yu-He-Tian Zhao1, Xun-Ping Jiang2, Guang-Xin E1, Yong-Ju Zhao1, Jun-Hua Ye3, Li Xu3, Qin-Tao Zhao3 and Yong-Fu Huang1,*
Sajida Sabahat1, Asif Nadeem1,*, Maryam Javed1, Muhammad Yasir Zahoor1, Abu Saeed Hashmi1, Ghulam Yasein2 and Ghulam Abbas1 

Pakistan Journal of Zoology

February

Vol. 52, Iss. 1, Pages 1-424

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe